Dofinansowanie unijne do termomodernizacji budynku

oszczędność w domu krok po krokuWysokie koszty ogrzewania niedocieplonego budynku sprawiają, że coraz więcej osób stara się przeprowadzić inwestycje termomodernizacyjne. Termomodernizacja służy zmniejszeniu zużycia energii w budynku, a tym samym obniżeniu kosztów jego eksploatacji.

Nie zawsze dysponujemy odpowiednimi środkami finansowymi na modernizację swojego domu. W takiej sytuacji można skorzystać z pomocy banków. Wśród bogatej oferty kredytowej, banki oferują także kredyty na przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych budynku. Jest to także jeden z kredytów z dofinansowaniem. Kredyt ten jest objęty pomocą państwową, co oznacza, że każdy, kto stara się o jego przyznanie, może uzyskać premię termoizolacyjną wypłacaną po zrealizowaniu inwestycji z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Premia ta otrzymywana jest w postaci umorzenia 25% kredytu.

By skorzystać z tej formy pomocy inwestycyjnej, konieczne jest przeprowadzenie audytu energetycznego i zastosowanie się do zaleceń w nim zawartych. Kredyt inwestycyjny udzielany na termomodernizację udzielany jest na okres maksymalnie 10 lat, a miesięczne spłaty kredytu wraz z odsetkami nie mogą być mniejsze od raty kapitałowej powiększonej o należne odsetki i nie są większe równowartości 1/12 kwoty rocznych oszczędności kosztów energii, które uzyskuje się w wyniku realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Jednak na wniosek inwestora bank może ustalić także wyższe raty kapitału.

By uzyskać taką pomoc, najpierw należy wybrać audytora energetycznego, wykonać preaudyt, następnie audyt, podpisać umowę z bankiem kredytującym, otrzymać premię termomodernizacyjne, zrealizować inwestycję. Dopiero po jej ukończeniu kredytobiorca otrzymuje premię.

O tego rodzaju premię mogą ubierać się właściciele lub zarządcy, z wyjątkiem jednostek budżetowych i zakładów budżetowych: budynków mieszkalnych, budynków użyteczności publicznej wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego, lokalnej sieci ciepłowniczej, lokalnego źródła ciepła, budynków zbiorowego zamieszkania (domy opieki społecznej, hotele robotnicze, internaty, bursy szkolne, domy studenckie, domy dziecka, dom emeryta i rencisty, dom dla bezdomnych oraz budynki o podobnym przeznaczeniu).

O kredyt inwestycyjny na tego rodzaju prace można uzyskać w wybranych bankach: BGŻ, Bank Handlowy, BOŚ, Bank Pocztowy, BPH, ING Bank Śląski, Millenium Bank, Kredyt Bank, , Bank Zachodni WBK itp. Dodatkowo w niektóre placówki oferują kredyt termoinwestycyjny dla wspólnot mieszkaniowych. Dokumenty potrzebne do uzyskania kredytu wysyła do instytucji przyznającej dofinansowanie bank, w którym zaciągany jest kredyt.

Środki pozyskane z kredytu można przekazać na ocieplenie ścian, stropodachów, stropu piwnic, modernizację systemu grzewczego, wymianę okien, drzwi i inne przedsięwzięcia, które zmniejszą zużycie energii do celów ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Udostępnij na:
(Visited 19 498 times, 1 visits today)
Ocena artykułu
[Oddanych głosów: 23 Średnia: 2.8]